MENU CLOSE

De rechtsverhouding tussen GALERIE DESSERS BVBA / HARVEST, met maatschappelijke zetel te Leopoldplein 9 3500 Hasselt, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0476.631.472 en eenieder die een aankoop wenst te verrichten via art-harvest.be (“de Koper”) wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden. Alle andere voorwaarden of aanpassingen van onderhavige Voorwaarden zijn slechts van toepassing wanneer deze schriftelijk door Galerie Dessers zijn goedgekeurd.
Om een bestelling te plaatsen, dient u minstens 18 jaar oud te zijn en uw verblijfplaats in België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk of Duitsland hebben.
Door het plaatsen van een bestelling bevestigt de Koper uitdrukkelijk de onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen, goedgekeurd en aanvaard.

 

Voorwerp en sluiting van de overeenkomst
GALERIE DESSERS BVBA  biedt via art-harvest.be de mogelijkheid aan om de daar aangeboden kunstwerken te kopen en staat garant voor de authenticiteit van de kunstwerken. Elk kunstwerk is getekend en genummerd door de kunstenaar (mits anders vermeld).
De Koper heeft de mogelijkheid de kunstwerken uit het HARVEST online aanbod uit te kiezen en deze door aanklikken van de knop “in winkelmandje” in een elektronische winkelmandje te verzamelen.
De Klant dient zich voor elke aankoop te registreren. De persoonsgegevens van de Koper worden enkel gebruikt voor de verwerking van de bestelling. Tenslotte zal de klant zijn betaling uitvoeren via bankoverschrijving op het rekeningnummer BE83 3632 0312 5215
Na ontvangst van de betaling verkrijgt de koper een overzicht van zijn bestelling alsook een leveringsdatum verzonden naar zijn e-mailadres.
Elke overgemaakte bestelling is in zijn geheel bindend voor de Koper, maar GALERIE DESSERS is slechts gebonden vanaf de verzending van een betalingsbevestiging per e-mail. Wij raden u aan deze e-mail af te drukken en op te slaan.
GALERIE DESSERS behoudt zich het recht om een bestelling te weigeren. Een bestelling wordt geacht te zijn verwerkt en goedgekeurd door GALERIE DESSERS BVBA vanaf het moment dat de Koper bevestiging heeft ontvangen  via e-mail dat de bestelling betaald is. Na verzending van de e-mail komt een overeenkomst tussen GALERIE DESSERS BVBA en de Koper tot stand.
Eventuele of beweerde onjuistheden in deze orderbevestiging moeten door de Koper op straffe van verval binnen de 8 dagen vanaf de verzendingsdatum van deze orderbevestiging schriftelijk kenbaar gemaakt worden.
Indien GALERIE DESSERS BVBA niet in staat is de Koper van een kunstwerk te voorzien, bijvoorbeeld omdat het niet langer meer voorhanden is of omdat er een fout opgetreden is in de weergave van de prijs, zal GALERIE DESSERS BVBA de Koper hierover zo snel mogelijk per e-mail informeren en zal GALERIE DESSERS de bestelling van de Koper niet verwerken.
Voor het geval dat de Koper de kunstwerken reeds betaald heeft zal GALERIE DESSERS BVBA de Koper dit bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen op dezelfde bankrekening die de Koper gebruikt heeft bij het plaatsen van de bestelling.
Afbeeldingen
De afbeeldingen van de kunstwerken op art-harvest.be zijn enkel voor illustratieve doeleinden bestemd.
Hoewel GALERIE DESSERS er alles aan heeft gedaan om zo nauwkeurig mogelijk te zijn, kunnen de kenmerken van de kunstwerken weergegeven op art-harvest.be een geringe afwijking kennen qua kleur en afmetingen. De nummering getoond op de afbeeldingen is niet bindend daar het gaat om werken in oplage die elk een unieke nummering hebben.
Herroepingsrecht
De Koper heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Koper of een door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Koper via harvest@galeriedessers.be een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van zijn/haar beslissing de overeenkomst te herroepen.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het voor de Koper om zijn/haar mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
De Koper dient GALERIE DESSERS BVBA via e-mail op de hoogte te stellen van het feit dat hij/zij de kunstwerken wenst terug te zenden, met vermelding van het betreffende bestelnummer, de omschrijving van het kunstwerk en het betaalde bedrag. Een terugbetaling zal worden toegekend nadat de kunstwerken zijn ontvangen. De Koper dient het werk na afspraak terug te brengen naar de vestiging in Hasselt en draagt de kosten die ontstaan ten gevolge van deze terugzending.
Als de Koper de overeenkomst herroept, ontvangt hij/zij alle betalingen die hij/zij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief eventuele leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat GALERIE DESSERS BVBA op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Koper om de overeenkomst te herroepen, van GALERIE DESSERS terug. GALERIE DESSERS betaalt de Koper terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Koper de oorspronkelijke transactie heeft verricht. Indien de Koper echter een inlijsting heeft besteld rond het kunstwerk, is het herroepingsrecht niet van toepassing.
Bij overmatige herroepingen door de Koper behoudt GALERIE DESSERS BVBA zich het recht voor om toekomstige bestellingen te weigeren.
Prijs en betaling
De prijs van de kunstwerken wordt aangegeven in euro (EUR) en worden steeds vermeld inclusief BTW. Bij de verkoop van kunst geldt de bijzondere regeling van de btw-heffing op de marge. De btw is bijgevolg niet recupereerbaar. Bij de prijszetting wordt rekening gehouden met de staat van het werk.
Verzendkosten zijn voor rekening van GALERIE DESSERS , tenzij anders vermeld. De prijzen zijn de op de dag van het aanbod op art-harvest.be de van kracht zijnde prijzen.
Betaling van de volledige prijs dient dezelfde dag nog te geschieden bij het plaatsen van de bestelling. De verzending van de kunstwerken zal pas volgen nadat GALERIE DESSERS de volledige betaling heeft ontvangen.
In geval van niet of niet tijdige betaling of andere soorten van betalingsproblemen, wordt de bestelling geannuleerd.
GALERIE DESSERS neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de prijzen van de kunstwerken correct weergegeven zijn wanneer zij in het systeem worden opgenomen. HARVEST bevat echter een groot aantal kunstwerken  en het is mogelijk dat, ondanks de inspanningen, een kunstwerk op art-harvest.be van een verkeerde prijs is voorzien. Indien GALERIE DESSERS een fout ontdekt in de prijs van de kunstwerken die de Koper heeft besteld, zal GALERIE DESSERS de Koper van deze fout op de hoogte brengen en de Koper de mogelijkheid aanbieden de aankoop voort te zetten aan de juiste prijs of de Koper de mogelijkheid laten de bestelling te annuleren.
Levering
Tijdens het bestelproces kan de ervoor Koper kiezen om het bestelde kunstwerk na afspraak af te halen in de vestiging van Galerie Dessers of kosteloos te laten leveren/verzenden op het adres vermeld tijdens de bestelling. Elke levering in België is gratis. De kosten voor de levering van kunstwerken in het buitenland worden meegedeeld op het moment van de bestelling.
Bestelde producten zullen zo spoedig mogelijk geleverd worden en in ieder geval binnen een periode van dertig (30) dagen vanaf de datum van ontvangst van de e-mailbevestiging. GALERIE DESSERS is enkel verplicht te leveren indien de volledige betaling van de bestelling werd ontvangen. Indien het niet mogelijk is voor GALERIE DESSERS BVBA om de kunstwerken in de aangegeven periode te leveren, dient GALERIE DESSERS de Koper hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Bij gebreke hiervan kan de Koper de overeenkomst beëindigen.
Vertraging bij de levering van de kunstwerken kan in geen geval van rechtswege de betaling van een schadevergoeding van om het even welke aard met zich meebrengen.
De Koper is verplicht de geleverde kunstwerken op de afgesproken tijd en plaats aan te nemen en dient de leveringsbon te ondertekenen voor ontvangst.
Indien er niemand beschikbaar is op het adres van de Koper om de levering in ontvangst te nemen op het afgesproken tijdstip, zal de Koper het werk zelf afhalen in de vestiging van Galerie Dessers. Indien het werk verzonden wordt door B-Post, wordt het werk een tweede keer aangeboden.
Niettegenstaande het voorgaande, houdt het gebruik van de geleverde kunstwerken door de Koper een onherroepelijke aanvaarding in.
Het risico op verlies en beschadiging van de kunstwerken alsook de eigendom van de kunstwerken gaan over op de Koper bij de levering.
Persoonsgegevens
GALERIE DESSERS bewaart de persoonsgegevens van de Koper in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de privacy (“Wet van 8 december 1992 betreffende de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer”) en de Privacy Policy van Galerie Dessers.
Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank
Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.
Beide partijen verbinden zich ertoe om in geval van mogelijke discussies of onenigheden met betrekking tot de toepassing of de interpretatie van onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden eerst een minnelijke oplossing na te streven alvorens een gerechtelijke procedure te starten.
De bevoegde rechtbank voor kennisname van betwistingen omtrent deze Algemene Verkoopsvoorwaarden wordt bepaald aan de hand van de wettelijke woonplaats van de Koper.
Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl  .
Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr