De rechtsverhouding tussen GALERIE DESSERS BVBA / HARVEST, met maatschappelijke zetel te Leopoldplein 9 3500 Hasselt, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0476.631.472 en eenieder die een aankoop wenst te verrichten via art-harvest.be (“de Koper”) wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden. Alle andere voorwaarden of aanpassingen van onderhavige Voorwaarden zijn slechts van toepassing wanneer deze schriftelijk door Galerie Dessers zijn goedgekeurd.

 

PROEFPLAATSING & AANKOOP

Art-harvest.be is de webshop van GALERIE DESSERS BVBA en biedt de mogelijkheid aan om de daar aangeboden kunstwerken te kopen na een proefweek en staat garant voor de authenticiteit van de kunstwerken. Elk kunstwerk is getekend en genummerd door de kunstenaar (mits anders vermeld).

De Koper heeft de mogelijkheid de kunstwerken uit het HARVEST online aanbod uit te kiezen en in een elektronische winkelmandje te verzamelen EN HEEFT HET RECHT OP EEN PROEFPERIODE VAN 1 WEEK ALVORENS TOT EEN DEFINITIEVE AANKOOPBESLISSING OVER TE GAAN.

De Klant dient zich voor elke PROEFLEVERING te registreren. De persoonsgegevens van de Koper worden enkel gebruikt voor de verwerking van de PROEFLEVERING.  Na de proefperiode zullen de werken die voor de proefplaatsing werden geleverd teruggehaald en/of gefactureerd worden na bericht van de klant. De klant zal na de proefplaatsing zijn betaling uitvoeren via bankoverschrijving op het rekeningnummer vermeld op de factuur. 

Elke aanvraag tot proeflevering is vrijblijvend en kosteloos voor de Koper, maar GALERIE DESSERS is slechts gebonden vanaf de verzending van een leveringsbevestiging per e-mail.

GALERIE DESSERS behoudt zich het recht om een proefplaatsing te weigeren en dit als het gaat om niet-ingelijste kunstwerken of kunstwerken met een verkoopbedrag lager dan €300. Een proeflevering wordt geacht te zijn verwerkt en goedgekeurd door GALERIE DESSERS BVBA vanaf het moment dat de Koper bevestiging heeft ontvangen  via e-mail. Na verzending van de e-mail komt een overeenkomst tussen GALERIE DESSERS BVBA en de Koper tot stand. De Koper is verantwoordelijk voor eventuele schade aan het kunstwerk tijdens de proefweek.

Eventuele of beweerde onjuistheden in deze orderbevestiging moeten door de Koper op straffe van verval binnen de 8 dagen vanaf de verzendingsdatum van deze orderbevestiging schriftelijk kenbaar gemaakt worden.

Indien GALERIE DESSERS BVBA niet in staat is de Koper van een kunstwerk te voorzien, bijvoorbeeld omdat het niet langer meer voorhanden is of omdat er een fout opgetreden is in de weergave van de prijs, zal GALERIE DESSERS BVBA de Koper hierover zo snel mogelijk per e-mail informeren en zal GALERIE DESSERS de proeflevering van de Koper niet verwerken.

 

Afbeeldingen

De afbeeldingen van de kunstwerken op art-harvest.be zijn enkel voor illustratieve doeleinden bestemd.

Hoewel GALERIE DESSERS er alles aan heeft gedaan om zo nauwkeurig mogelijk te zijn, kunnen de kenmerken van de kunstwerken weergegeven op art-harvest.be een geringe afwijking kennen qua kleur en afmetingen. De nummering getoond op de afbeeldingen is niet bindend daar het gaat om werken in oplage die elk een unieke nummering hebben.

Proefplaatsing

Om na de proefplaatsing het kunstwerk niet aan te kopen , volstaat het voor de Koper om zijn/haar mededeling betreffende de retourophaling bij het verstrijken van de proefweek te verzenden voordat de proefweek is verstreken.

De Koper dient GALERIE DESSERS BVBA via e-mail op de hoogte te stellen van het feit dat hij/zij de kunstwerken wenst terug te zenden of aan te kopen, met vermelding van het betreffende bestelnummer, de omschrijving van het kunstwerk en de verkoopprijs. Er worden geen voorschotten gevraagd. Zowel de levering als een eventuele retourophaling is kosteloos.

GALERIE DESSERS BVBA behoudt zich het recht om proefleveringen te weigeren. 

Prijs en betaling

De prijs van de kunstwerken wordt aangegeven in euro (EUR) en worden steeds vermeld inclusief BTW. Bij de verkoop van kunst geldt de bijzondere regeling van de btw-heffing op de marge. De btw is bijgevolg niet recupereerbaar. Bij de prijszetting wordt rekening gehouden met de staat van het werk.

Verzendkosten zijn voor rekening van GALERIE DESSERS , tenzij anders vermeld. De prijzen zijn de op de dag van het aanbod op art-harvest.be de van kracht zijnde prijzen.

Betaling van de volledige prijs dient te geschieden bij het plaatsen van de bestelling na afloop van de proefperiode van één week. De kunstwerken blijven eigendom van GALERIE DESSERS tot ze de volledige betaling heeft ontvangen.

GALERIE DESSERS neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de prijzen van de kunstwerken correct weergegeven zijn wanneer zij in het systeem worden opgenomen. HARVEST bevat echter een groot aantal kunstwerken  en het is mogelijk dat, ondanks de inspanningen, een kunstwerk op art-harvest.be van een verkeerde prijs is voorzien. Indien GALERIE DESSERS een fout ontdekt in de prijs van de kunstwerken die de Koper heeft besteld, zal GALERIE DESSERS de Koper van deze fout op de hoogte brengen en de Koper de mogelijkheid aanbieden de aankoop voort te zetten aan de juiste prijs of de Koper de mogelijkheid laten de bestelling te annuleren.

 

Levering

Tijdens het bestelproces kan de ervoor Koper kiezen om het bestelde kunstwerk na afspraak af te halen in de vestiging van Galerie Dessers of kosteloos te laten leveren/verzenden op het adres vermeld tijdens de aanvraag tot proeflevering. Elke proeflevering in België is gratis voor kunstwerken die al ingelijst zijn en met een verkoopprijs vanaf 300.

Kunstwerken voor proefplaatsingen zullen zo spoedig mogelijk geleverd worden en in ieder geval binnen een periode van dertig (30) dagen vanaf de datum van ontvangst van de e-mailbevestiging.  Indien het niet mogelijk is voor GALERIE DESSERS BVBA om de kunstwerken in de aangegeven periode te leveren, dient GALERIE DESSERS de Koper hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

Vertraging bij de levering van de kunstwerken kan in geen geval van rechtswege de betaling van een schadevergoeding van om het even welke aard met zich meebrengen.

De Koper is verplicht de geleverde kunstwerken op de afgesproken tijd en plaats aan te nemen en dient de leveringsbon te ondertekenen voor ontvangst.

Indien de waarde van de kunstwerken lager ligt dan €300 of er niemand beschikbaar is op het adres van de Koper om de levering in ontvangst te nemen op het afgesproken tijdstip, zal de Koper het werk zelf afhalen in de vestiging van Galerie Dessers.

Niettegenstaande het voorgaande, houdt het gebruik van de geleverde kunstwerken door de Koper een onherroepelijke aanvaarding in. Het risico op verlies en beschadiging van de kunstwerken alsook de eigendom van de kunstwerken gaan over op de Koper bij de levering.

Persoonsgegevens

GALERIE DESSERS bewaart de persoonsgegevens van de Koper in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de privacy (“Wet van 8 december 1992 betreffende de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer”) en de Privacy Policy van Galerie Dessers.

Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

Beide partijen verbinden zich ertoe om in geval van mogelijke discussies of onenigheden met betrekking tot de toepassing of de interpretatie van onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden eerst een minnelijke oplossing na te streven alvorens een gerechtelijke procedure te starten.

De bevoegde rechtbank voor kennisname van betwistingen omtrent deze Algemene Verkoopsvoorwaarden wordt bepaald aan de hand van de wettelijke woonplaats van de Koper.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl  .

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr