.

.

 

De rechtsverhouding tussen GALERIE DESSERS BVBA / HARVEST, met maatschappelijke zetel te Leopoldplein 9 3500 Hasselt, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0476.631.472 en eenieder die een aankoop wenst te verrichten via art-harvest.be (“de Koper”) wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden. Alle andere voorwaarden of aanpassingen van onderhavige Voorwaarden zijn slechts van toepassing wanneer deze schriftelijk door Galerie Dessers zijn goedgekeurd.

 

 

Art-harvest.be is de webshop van GALERIE DESSERS en staat garant voor de authenticiteit van de kunstwerken. Elk kunstwerk is getekend (en eventueel genummerd) door de kunstenaar. 

 

De Klant dient zich voor elke bestelling te registreren. De persoonsgegevens van de Koper worden enkel gebruikt voor de verwerking van de bestelling.  De klant zal zijn betaling uitvoeren via bankoverschrijving op het rekeningnummer vermeld op de bestelbon en zal bij de afhaling van het kunstwerk een factuur voor voldaan krijgen. 

 

GALERIE DESSERS behoudt zich het recht om een een bestelling te weigeren.Indien GALERIE DESSERS BVBA niet in staat is de Koper van een kunstwerk te voorzien – bijvoorbeeld omdat het niet langer meer voorhanden is of omdat er een fout opgetreden is – zal GALERIE DESSERS de Koper hierover zo snel mogelijk per e-mail informeren en zal GALERIE DESSERS het bod van de Koper niet verwerken.

Eventuele of beweerde onjuistheden in de orderbevestiging moeten door de Koper op straffe van verval binnen de 8 dagen vanaf de verzendingsdatum van deze orderbevestiging schriftelijk kenbaar gemaakt worden.

 

Afbeeldingen

De afbeeldingen van de kunstwerken op art-harvest.be zijn enkel voor illustratieve doeleinden bestemd.

Hoewel GALERIE DESSERS er alles aan heeft gedaan om zo nauwkeurig mogelijk te zijn, kunnen de kenmerken van de kunstwerken weergegeven op art-harvest.be een geringe afwijking kennen qua kleur en afmetingen. De nummering getoond op de afbeeldingen is niet bindend daar het gaat om werken in oplage die elk een unieke nummering hebben.

 

Prijs en betaling

De prijs van de kunstwerken wordt aangegeven in euro (EUR) en worden steeds vermeld inclusief BTW. Bij de verkoop van kunst geldt de bijzondere regeling van de btw-heffing op de marge. De btw is bijgevolg niet recupereerbaar. Bij de prijszetting wordt rekening gehouden met de staat van het werk.

Het afhalen van de bestelling is voor rekening van de klant. Oningelijste werken worden kosteloos verzonden. 

De kunstwerken blijven eigendom van GALERIE DESSERS tot ze de volledige betaling heeft ontvangen.

GALERIE DESSERS neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de informatie over de kunstwerken correct weergegeven is . HARVEST bevat echter een groot aantal kunstwerken  en het is mogelijk dat, ondanks de inspanningen, de informatie over een kunstwerk op art-harvest.be een fout bevat . In dat geval geeft GALERIE DESSERS de Koper de mogelijkheid om de aankoop voort te zetten of te annuleren. 

Persoonsgegevens

GALERIE DESSERS bewaart de persoonsgegevens van de Koper in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de privacy (“Wet van 8 december 1992 betreffende de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer”) en de Privacy Policy van Galerie Dessers.

Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

Beide partijen verbinden zich ertoe om in geval van mogelijke discussies of onenigheden met betrekking tot de toepassing of de interpretatie van onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden eerst een minnelijke oplossing na te streven alvorens een gerechtelijke procedure te starten.

De bevoegde rechtbank voor kennisname van betwistingen omtrent deze Algemene Verkoopsvoorwaarden wordt bepaald aan de hand van de wettelijke woonplaats van de Koper.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl  .

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr